Nieuwsbericht

Advies coördinatiemodule i.v.m. introductie nieuw hoofdstuk 3 CAR

16-04-2015


Bericht vanuit de VNG:

Inleiding
De coördinatiemodule (CM) is een afzonderlijk onderdeel in het HR21 fuwa-systeem, dat er toe dient om bij medewerkers die naast hun reguliere taken ook coördinerende taken vervullen (en die geen leidinggevende zijn!), de zwaarte en waardering daarvan afzonderlijk in beeld te brengen.
Bij coördinatie gaat het in grote lijnen om het (op het niveau van de normfunctie) plannen en verdelen van werkzaamheden, voortgangsbewaking, vakinhoudelijke ondersteuning van collega’s en het leveren van input t.b.v. gesprekscycli.
Omdat de relatieve zwaarte van de coördinerende taak afhankelijk is van het niveau van de functie waarop die wordt toegepast, is de CM zélf niet met het HR21-systeem gewaardeerd.
Het is (was) de bedoeling dat gemeentelijke werkgevers die de CM toepassen, in hun lokale bezoldigingsverordening regelen of, en zo ja hoe, ze deze in de beloning tot uitdrukking brengen.

In de praktijk zijn er inmiddels meerdere varianten ontstaan in de beloning van de coördinerende taak:

  1. Het wordt als een integraal onderdeel gezien van de functie en wordt vanaf een bepaalde schaal (of überhaupt) niet extra beloond.
  2. Het wordt meegenomen bij de weging van de zwaarte van de functie, waarbij onduidelijk is of het leidt tot een extra beloning
  3. Er wordt een vaste vergoeding of percentage gegeven in de vorm van een toelage (al dan niet tot een bepaalde schaal of ter grootte van een aantal periodieken)
  4. Er wordt hoger ingeschaald binnen of boven de functieschaal (al dan niet tot een bepaalde schaal).

Hoe verhoudt e.e.a. zich ten opzichte van het nieuwe hoofdstuk 3?
Het moge duidelijk zijn dat het niet belonen van coördinerende taken (1) of het meenemen in de weging (2) in het licht van het nieuwe hoofdstuk 3 geen probleem is. Omdat het vaak lastig wordt gevonden om uit te leggen dat het functioneren als coördinator niet (altijd) leidt tot een hoger salaris, zijn er gemeentelijke werkgevers die voor de CM in hun bezoldigingsverordening een vaste vergoeding of percentage (3,coordinatietoelage) hebben geregeld, of die een “correctie” op de inschaling (4) toepassen. In het laatste geval gaat het om toekenning van een x aantal extra periodieken (in eerste instantie binnen de functieschaal), of inschaling in de eerst-hogere schaal boven de functieschaal.

Omdat het nieuwe hoofdstuk 3 een limitatieve opsomming bevat van de toelagen die bovenop het salaris kunnen worden toegekend en de CM hier niet bij staat, is de vaste vergoeding of percentage in de vorm van de coördinatietoelage (3) m.i.v. 1 januari 2016 niet meer mogelijk.

Tegen deze achtergrond adviseert de VNG gemeentelijke werkgevers die coördinatietaken belonen met een vaste toelage de volgende gedragslijn:
Gemeentelijke werkgevers die de CM toepassen, en daarvoor nu een vaste of (van het functieniveau afhankelijke) variabele coördinatietoelage toekennen, wordt geadviseerd om in overleg met hun OR of GO in hun beloningsbeleid te gaan regelen dat de extra honorering (‘voor de duur van de coördinerende taken’) wordt gerealiseerd d.m.v. een aangepast inschaling. Daarbij kan het gaan om een ophoging van het salaris met een gefixeerd of variabel aantal periodieken, of een hele schaal. Omdat de aangepaste inschaling is gekoppeld aan het vervullen van de coördinerende taken, wordt de medewerker bij beëindiging daarvan, opnieuw ingeschaald in zijn basis (norm) functie.

Om te voorkomen dat de coördinatietoelage die een coördinerend medewerker nu ontvangt, per 1 januari 2016 opgaat in de ‘toelage overgangsrecht hoofdstuk 3’ – en daarmee in beginsel ‘het eeuwige leven krijgt’! – wordt gemeenten geadviseerd om deze vaste toelage in 2015 in overleg met de medewerker om te zetten in een aangepaste inschaling (extra periodieken of schaal).

- Team HR21 -Tags:

vng

HR21 is een initiatief van:
vng leeuwendaal buitenhekplus RheiGroup